Výmaz spoločnosti z obchodného registra – ako na to? (2023)

+421 911 337 773info@fontionnel.sk

(Video) Zápis rodného čísla spoločníka SRO do obchodného registra - kompletný video-návod
(Video) Zmena konateľa v s.r.o.

Aké dôvody vedú podnikateľov kvýmazu firmy zobchodného registra? Akým spôsobom sa dá spoločnosť vymazať? Ktorý, zo spôsobov je pre mňa najrýchlejší anajlacnejší? Týkajú sa ma daňové licencie vprocese likvidácie spoločnosti? Je možné, že by som celý proces výmazu prenechal na externú spoločnosť? Odpovede sa dozviete vnasledujúcich riadkoch.

Aké dôvody vedú podnikateľov kvýmazu spoločnosti zobchodného registra

Motívov pre ukončenie podnikania môže byť vživotnom cykle každého podnikateľa niekoľko. Či už je to zlé hospodárenie, nepriaznivá situácia na trhu, rodinné pomery alebo jednoducho nevôľa pokračovať vpodnikateľskej činnosti. Frekventované sú aj prípady, kedy nositeľ biznisu drží podiely vo viacerých spoločnostiach čo sa sodstupom času ukáže ako neefektívne až zbytočné. Vo všetkých uvedených prípadoch však vmysli kompetentného prichádza do úvahy iba jediný scenár – zbavenie sa toho čo je na príťaž.

Adekvátne vzniknutej situácii je nutné voliť aj spôsob akým bude podnikateľská činnosť ukončená. Nie je jedno či je spoločnosť vúpadku alebo sa spoločník rozhodol odísť do dôchodku. Pri nesprávne zvolenom postupe môže byť namiesto zrušenia spoločnosti problém na krku ešte väčší. Prinajmenšom vpodobe prieťahov vprocese , ďalším vyhodeným peniazom či dokonca vyvodenie zodpovednosti voči predstaviteľovi danej spoločnosti. Známe sú dôvody kedy podnikateľ musel firmu zrušiť pre absenciu práva kužívaniu sídla, či dokonca zanedbaniu vedenia účtovníctva. Je preto veľmi dôležité situáciu starostlivo analyzovať apostupovať vcelom procese za odbornej starostlivosti.

Akým spôsobom sa dá spoločnosť zobchodného registra vymazať

Ak je dôvodom pre rozhodnutie firmu „zatvoriť“ práve platobná neschopnosť vpodobe úpadku či predĺženia, nevyhnutné je na danú spoločnosť vyhlásiť konkurz. Firma má teda viac záväzkov ako majetku, respektíve nemá žiaden majetok ale záväzky eviduje najmenej voči 2 veriteľom – vtomto prípade si treba určite splniť povinnosť vyhlásenia konkurzu. Pri vyhlásení konkurzu sú možné 2 scenáre. Vprípade, že majetok firmy dosahuje hodnotu 0 alebo menej ako 6638 , 78 EUR , konkurzné konanie začaté nebude aspoločnosť bude za najlepších podmienok do 2 mesiacov zrušená, respektíve vymazaná. Pokiaľ je majetok firmy vyšší ako uvedená hodnota , konkurzné konanie začaté bude afinále vpodobe zrušenej spoločnosti je vnedohľadne. Priemerná dĺžka konkurzov je na Slovensku cca 4 roky.

(Video) Obchodný register

Upozornenie: Snaha konanie urýchliť avymazať firmu zobchodného registra bez zbytočných opletačiek býva často motiváciou podnikateľov kupravovaniu stavu majetku do uvedenej hodnoty. Považujeme za nutné upozorniť na fakt, že účtovná areálna hodnota majetku sa musí zhodovať. Akékoľvek „rýchle“ zásahy vpodobe vyrovnávania stavu pokladne či rozpredávania majetku blízkym firmám môžu po ich odhalení podnikateľovi skôr uškodiť ako pomôcť. Najistejším riešením preto ostáva ponechať všetko vpôvodnom stave aspoľahnúť sa na prácu správcu.

Za pomerne frekventované považujeme situácie kedy spoločnosť nedisponuje ani majetkom, ani záväzkami. Vtakomto prípade sa ponúka viacero spôsobov zrušenia/výmazu spoločnosti zobchodného registra. Záleží iba od času afinančných prostriedkov , ktoré chce tomuto procesu podnikateľ obetovať. Za najmenej byrokraticky náročné možno pokladať zrušenie spoločnosti zmoci súdu. Aplikuje sa vsituáciách kedy kfirme napríklad neexistujú účtovné závierky ainý fundovanejší postup by tak nebolo možné úspešne sprocesovať. Ďalšie situácie sú taktiež viac menej „patové“. Firme bolo zrušené právo kužívaniu sídla, absencia štatutárneho orgánu či dokonca smrť spoločníka – to všetko sú relevantné dôvody pre zrušenie zmoci súdu – ex offo.

Veľmi obľúbeným spôsobom výmazu zOR SR je zrušenie spoločnosti slikvidáciou. Dôvodom pre výber tohto spôsobu býva jeho určitosť apresnosť. Aplikujeme ho pri spoločnostiach smajetkom ibez majetku. Úspešné ukončenie procesu likvidácie si vyžaduje veľmi jasnú históriou vpodobe perfektne spracovaných účtovných závierok aevidencie účtovníctva. Včastých prípadoch býva likvidácia iniciovaním daňovej kontroly, ktorú je pre úspešnosť celého konania nutné absolvovať na jednotku. Na druhej strane, alternatíva likvidácie ponúka možnosť jasného naplánovania adohľadnosti ukončenia procesu. Obľúbenou výhodou je absencia platenia daňových licencií pre firmy vstatuse „ vlikvidácií“. Aby boli všetky uvedené výhody zaistené , vrelo odporúčame odbornú starostlivosť vpodobe súčinnosti účtovníka aprávnika.

Zaujímavým spôsobom ukončenia podnikania je zrušenie bez likvidácie – splynutím respektíve zlúčením. Zlúčením/splynutím dochádza kpresunu práv apovinností, aktív aj pasív „zrušovanej“ spoločnosti na takzvanú „nástupnícku“ spoločnosť. Podnikatelia, ktorí majú vportfóliu 2-3 nepotrebné spoločnosti tak dokážu za pomerne krátku dobu tieto firmy zrušiť acentralizovať práva, povinnosti, aktíva aj pasíva do jednej – aktívnej firmy. Žiaden zpotenciálnych veriteľov tak nebol ukrátený, majetok izáväzky len zmenili svoju hlavičku. Tento „rýchly proces“ býva často zneužívaný kontroverznými podnikateľmi, ktorí svoje zadlžené firmy týmto spôsobom rušia scieľom vyhnutia, respektíve presunutia zodpovednosti na nástupnícku – nastrčenú spoločnosť. Prirodzene, nástupnícka spoločnosť je vo vlastníctve bieleho koňa alebo dokonca zahraničnej spoločnosti, ktorej vedenie nie je možné dohľadať. Podnikateľ, ktorého firma má záväzky arozhodne sa pre takýto postup balansuje na tenkom ľade. Jeho povinnosťou je vyhlásiť konkurz.

Aký spôsob výmazu s.r.o. zOR SR je pre mňa najrýchlejší

Paradoxne za rýchly postup možno považovať práve návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak spoločnosť nedosiahne stanovenú hodnotu (viď. vyššie), jej zrušenie možno predpokladať do 3 mesiacov. Ak je stanovená hodnota majetku presiahnutá akonkurz začne, dĺžka konania môže trvať roky.

Zrušenie bez likvidácie predstavuje taktiež pomerne rýchlu aefektívnu variantu zrušenia spoločností. Pokiaľ sa nejedná ocezhraničnú variantu, tak prechod práv apovinností ateda zrušenie predmetnej spoločnosti môže prebehnúť aj do mesiaca.

Časove náročnejší je proces zrušenia slikvidáciou. Vyžaduje si splnenie určitých krokov, ktoré majú zo zákona jasne stanovenú lehotu. Jednou znich je povinnosť zverejnenia spoločnosti v statuse „ vlikvidácii“ vObchodnom vestníku SR. Zákonom stanovená lehota je 3 mesiace. Knej je nutné pripočítať časové náklady pozostávajúce z vyhotovenia účtovných závierok, vyžiadania potrebných potvrdení asúhlasov správcu dane či samotný návrh na vstup aukončenie likvidácie vObchodnom registri SR. Pri zachovaní najlepších podmienok tak likvidácia voptimálnom prípade zaberie cca 5 mesiacov. Horná hranica nie je určená. Známe sú prípady, kedy sa likvidácia ťahala aj 10 rokov – takéto výsledky sú však dielom nezodpovedných konateľov, respektíve postupovania bez odbornej starostlivosti.

Posledné miesto vrýchlosti procesu patrí nepochybne zrušenie spoločnosti zmoci súdu – ex offo. Tento úkon nemá zákonom stanovenú lehotu. Súd zvlastnej moci skúma okolnosti danej spoločnosti čomu adekvátne aj rozhodne. Výzvy konateľov na odstránenie nedostatkov, predloženie závierok, potvrdení či preukázanie vzťahu ksídlu spoločnosti môže trvať mesiace. Zrušenie zmoci súdu – ex offo – štandardne trvá 1 – 2 roky.

Aký spôsob výmazu s.r.o. zOR SR je pre mňa najlacnejší?

Priamo úmerne vážnosti situácie spoločnosti rastie aj finančný náklad na jej korektné ukončenie. Analogicky, za najdrahšie možno považovať konkurzné konanie. Už samotný poplatok za predbežné trovy správcu vyjde na 1660 EUR. Celá čiastka musí byť splatená na účet štátnej pokladnice ešte pred podaním návrhu. Náklady na odbornú starostlivosť sa pohybujú na úrovni od 700 EUR. Táto suma však zďaleka nemusí byť konečná. Vkomplikovanejších prípadoch je treba počítať so zvýšeným objemom služieb čo odzrkadlí aj konečnú cenu. Celkové náklady na konkurzné konanie možno vpriemere odhadnúť na cca 3000 EUR.

Finančné náklady pri zrušení slikvidáciou primárne zaraďujeme na druhé miesto. Hoci výška súdnych a správnych poplatkov predstavuje spolu 53 EUR, odborná starostlivosť aslužby sňou spojené sa môžu pohybovať od 400 do 1000 EUR vzávislosti od zložitosti situácie. Osobitnou kategóriou je odmena likvidátora. Ten si za svoje úkony môže podľa zákona účtovať 10% zlikvidačného zostatku. Funkcia likvidátora predstavuje súhrn činností veľmi podobných činnostiam vo funkcii konateľa, keďže likvidátor plní včase likvidácie funkciu štatutárneho orgánu. Pre ušetrenie finančných nákladov odporúčame, aby likvidátorom spoločnosti ostal konateľ/spoločník spoločnosti. Ďalším z nákladov vlikvidácii je 14% odvod zlikvidačného zostatku do zdravotnej poisťovne.

(Video) Ako vymazať spoločnosť z Obchodného registra

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie – zlúčením alebo splynutím , si vyžaduje veľmi starostlivé vyhotovenie zmluvnej dokumentácie. Súdne poplatky sa platia vo výške štandardných zmien vspoločnosti, to jest 33 EUR/ 1 zmena. Významným nákladom je nutnosť vyhotovenia zmlúv vo forme notárskej zápisnice, ktorej cena sa ráta percentuálne od výšky základného imania zlučovaných spoločností podľa tabuliek komory notárov. Celkové náklady vprocese zlúčenia/splynutia tak začínajú na úrovni cca 700-800 EUR vrátane súdnych poplatkov. Horná hranica je určená výškou základného imania.

Najmenej finančne náročné je zrušenie zmoci súdu. Takýto úkon si nevyžaduje notársku zápisnicu ani odmenu likvidátora . Celý proces sa dá zvládnuť už pri sume 300 EUR vrátane súdnych poplatkov.

Týka sa ma daňová licencia ak sa pustím do výmazu s.r.o. ?

Podľa zákona odani zpríjmov sa spoločnosti, ktorá sa nachádza vkonkurze alebo vlikvidácií daňová licencia netýka. Nie je nutné aby bol proces likvidácie či konkurzu aj riadne ukončený. Stačí aby bolo konanie oficiálne zahájené – daňovú licenciu vtakom prípade odvádzať netreba. Vstup do likvidácie, či vyhlásenie konkurzu je možné začať už vpriebehu 2 týždňov.

Možnosť zrušenia bez likvidácie ( zlúčenie, splynutie ) takéto privilégium neposkytuje. Krátkosť celého procesu zabezpečuje, že čas, ktorý je na zrušenie vynaložený nespôsobí značnú finančnú ujmu vpodobe vysokej alikvotnej čiastky zdaňovej licencie.

Opačne je tomu pri zrušení zmoci súdu – ex offo. Pre nekonečnosť konania je práve povinnosť platenia daňových licencií odstrašujúcim faktorom. Vo veľa prípadoch nečinných firiem volia podnikatelia likvidáciu aex offo prichádza do úvahy ako konečná – bezvýchodisková možnosť.

Mám sa do výmazu s.r.o. pustiť sám alebo to za mňa niekto zariadi?

Vpraxi sa často stretávame sprípadmi kedy si zrušenie spoločnosti podnikatelia realizujú po vlastnej línií. Takéto postupovanie nemusí byť vkaždom prípad neprijateľné, formuláre ažiadosti sú voľne dostupné na stránkach ministerstiev arôznych poradenských portáloch. Každý prípad je jedinečný a má svoje úskalia, ktoré nemusia byť hneď vúvode zjavné. Vnáročnejších prípadoch, kedy sa spoločnosť nachádza vúpadku ačíhajú na ňu veritelia , je odborná starostlivosť vpodobe korelácie ekonóma aprávnika nevyhnutná. Odporúčaním je nenechávať proces na vlastných pleciach azveriť celú agendu špecializovanej spoločnosti. Úspora finančných nákladov na odbornej starostlivosti môže vyústiť do nepríjemností, ktoré vkonečnom dôsledku zhltnú ďalšie financie. Na strane druhej, voľba spoľahlivého partnera zaistí nielen bezproblémovosť ale aj pohodlnosť celého procesu – veľké množstvo úkonov je možné vykonať na základe splnomocnenia.

Súvisiace SLUŽBY:

  • Zrušenie spoločnosti bez likvidácie
  • Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
  • Zrušenie spoločnosti – Konkurz
  • Odkúpenie spoločnosti

Súvisiace ČLÁNKY:

  • Ukončenie podnikania a zrušenie neaktívnej s.r.o.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

  • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
  • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
  • e-mail: info@fontionnel.sk
(Video) Zmeny v obchodnom registri - adresa, priezvisko, titul

Videos

1. Zrušenie s.r.o. - VaV Partners
(Agentúra VaV Slovakia)
2. Zrušenie spoločnosti – Ex offo | PROVIDUS ®
(PROVIDUS)
3. Ako nahlásiť konečného užívateľa výhod online a zadarmo - 1. časť
(Firmáreň)
4. Ako si overiť, či je nový názov spoločnosti voľný?
(Firmáreň)
5. Postup založenia s.r.o. online cez www.sro-start.sk
(Michal Kaliak)
6. Oficiálne registre podnikateľov
(Firmáreň)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 01/15/2023

Views: 6140

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.