Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a ako postupovať? (2023)

Obsah

 • Čo znamená výmaz / zrušenie spoločnosti ex offo?
 • Kedy môže súd zrušiť spoločnosť ex offo?
  • Výmaz z dôvodu nevykonania zmeny zo slovenských korún na eurá
  • Daň z príjmov zrušenej právnickej osoby
  • Dodatočná likvidácia vymazaných spoločností
 • Postup zrušenia avýmazu spoločnosti ex offo
 • Účinky ex offo výmazu zobchodného registra
 • Výmaz spoločnosti vkonkurze zobchodného registra
 • Neplatnosť spoločnosti

Čo znamená výmaz / zrušenie spoločnosti ex offo?

„Ex offo“ alebo tiež „ex officio“ je latinský výraz, ktorý znamená zúradnej moci / zúradnej povinnosti. Pôjde teda otaké prípady zrušenia spoločnosti anásledne pozrušení aj výmazu spoločnosti zobchodného registra, ktoré registrovému súdu nenavrhol vykonať žiadny zo subjektov, ktorým Obchodný zákonník takéto oprávnenie ukladá (štátne orgány, osoby, ktoré osvedčia právny záujem nazrušení spoločnosti), ale konanie ozrušenie spoločnosti začne sám registrový súd potom, ako zvlastného podnetu vrámci svojej činnosti zistí, žesú natakýto postup splnené zákonné podmienky.

Kedy môže súd zrušiť spoločnosť ex offo?

Dôvody zrušenia spoločnosti ex offo zakotvuje Obchodný zákonník vustanovení § 68 ods. 6 nasledovne:

 • v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti
 • v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti (napr. konateľ vspoločnosti sručením obmedzeným alebo členovia predstavenstva vakciovej spoločnosti)
 • spoločnosť stratila oprávnenie napodnikanie
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom navznik spoločnosti (napr. klesne výška základného imania pod zákonom vyžadovanú minimálnu výšku, počet spoločníkov spoločnosti sručením obmedzeným stúpne nad 50, vo verejnej obchodnej spoločnosti zostane iba jeden spoločník apod.)
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka
 • spoločnosť porušuje povinnosť podľa 56 ods. 4 Obchodného zákonníka, ateda vykonáva činnosť, ktorú podľa osobitného zákona môže vykonávať iba fyzická osoba anemá zabezpečenú fyzickú osobu spríslušným oprávnením, prostredníctvom ktorej bytakúto činnosť vykonávala (vpraxi sa môže jednať napríklad ozodpovedného zástupcu pri remeselných aviazaných živnostiach)
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť dozbierky listín individuálnu účtovnú závierku zanajmenej dve účtovné obdobia nasledujúce posebe
 • spoločnosť nespĺňa podmienky podľa 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, ateda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo knehnuteľnosti, vktorej má zriadené sídlo

Výmaz zdôvodu nevykonania zmeny zo slovenských korún naeurá

Dňa 23.11.2021 došlo kex offo výmazu viacerých spoločností zobchodného registra vzmysle § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. vznení zákona č. 390/2019 Z. z. („Registrový súd podľa osobitného zákona vspolupráci sMinisterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže zobchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov amenovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny naeuro podľa osobitných predpisov ani do1. decembra 2020.“)

Predtým, ako došlo kvýmazu niektorých zapísaných osôb, ministerstvo zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať zobchodného registra zverejnilo podobu šiestich mesiacov vObchodnom vestníku. Účelom bolo poskytnúť dotknutým osobám možnosť uplatniť námietky, žesú vzozname uvedené nedôvodne. Ak toto právo dotknuté osoby využili, neboli predmetom výmazu.

Dňa 08.12.2021 vláda schválila návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá má riešiť situáciu vymazaných aktívnych obchodných spoločností. Návrh zákona schválený vládou je spolu spredkladacou správou adôvodovou správou dostupný tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26724/1

Novela bola schválená aj parlamentom pod č. zákona 519/2021 Z. z. Umožňuje znovuzapísanie vymazaných spoločností doobchodného registra. Novela má byť zákonným podkladom pre obnovenie zápisu vymazanej spoločnosti vobchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie azloženia preddavku nalikvidáciu. Návrh bymala podať osoba, ktorá osvedčí právny záujem, ato v lehote do31.01.2022. Knávrhu bude potrebné priložiť:

(Video) Zrušenie podniku - Konkurz | PROVIDUS ®

 • rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi vspoločnosti ku dňu jej výmazu zobchodného registra, opremene menovitej hodnoty vkladov amenovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny naeuro aúplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov,
 • riadnu účtovnú závierku spoločnosti zaposledné účtovné obdobie pred jej výmazom zobchodného registra,
 • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti zobchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, žespoločnosť mala ku dňu výmazu zobchodného registra obchodný majetok,
 • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti zobchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, ženazrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu zobchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c (osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov amenovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny naeuro podľa osobitných predpisov ani do1. decembra 2020).

Z uvedeného vyplýva, žeobnovenie zápisu bysa nemalo týkať spoločností, ktoré nesplnili aj iné povinnosti, ktorých nesplnenie môže byť dôvodom pre výmaz zobchodného registra, ako napríklad povinnosť doložiť dozbierky listín účtovnú závierku. Nie je však zrejmé, či registrový súd bude vychádzať iba zdoloženého čestného vyhlásenia alebo bude splnenie ostatných povinností bližšie preverovať.

Zákonné znenie § 768t:

(1) Ak bola spoločnosť vymazaná zobchodného registra podľa § 768s ods. 2 písm. c) asú splnené podmienky podľa odseku 2, registrový súd nanávrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem naobnovení jej zápisu vobchodnom registri, podaný najneskôr do31. januára 2022, rozhodne bezodkladne oobnovení jej zápisu vobchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie abez toho, aby sa vyžadovalo zloženie preddavku nalikvidáciu.

(2) Osoba, ktorá podáva návrh podľa odseku 1, je povinná osvedčiť splnenie podmienok pre obnovenie zápisu spoločnosti vobchodnom registri. Natento účel knávrhu podľa odseku 1 priložia a) rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi vspoločnosti ku dňu jej výmazu zobchodného registra, opremene menovitej hodnoty vkladov amenovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny naeuro aúplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov, b) riadnu účtovnú závierku spoločnosti zaposledné účtovné obdobie pred jej výmazom zobchodného registra, c) čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti zobchodného registra osobou oprávnenou konať zaspoločnosť, žespoločnosť mala ku dňu výmazu zobchodného registra obchodný majetok, d )čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti zobchodného registra osobou oprávnenou konať zaspoločnosť, ženazrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu zobchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c).

(3) Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 alebo návrh podľa odseku 1 nie je podaný včas, registrový súd pred zamietnutím návrhu podľa odsek 1 vyzve toho, kto návrh podľa odseku 1 podal, nazloženie preddavku nalikvidáciu aak je zložený, rozhodne onariadení dodatočnej likvidácie.

(4) Proti rozhodnutiu onávrhu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok. Ak registrový súd návrhu vyhovie, obnoví zápis spoločnosti vobchodnom registri len čo rozhodnutie oobnovení zápisu spoločnosti vydal. Obnovenie zápisu spoločnosti ako aj premenu menovitej hodnoty vkladov amenovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny naeuro registrový súd zapíše doobchodného registra aj bez návrhu.

(5) Ustanovenia § 75k ods. 3 a§ 75k ods. 5 aods. 7 sa použijú primerane.

(6) Nakonanie oobnovení zápisu spoločnosti vobchodnom registri sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku okonaniach vniektorých veciach právnických osôb.

(7) Počas obdobia odvýmazu spoločnosti doobnovenia jej zápisu vobchodnom registri sa plynutie lehôt podľa osobitných predpisov považuje zaprerušené. Povinnosti podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mali plniť, apráva podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mohli uplatniť počas obdobia odvýmazu spoločnosti doobnovenia jej zápisu, sa musia dodatočne splniť alebo sa môžu dodatočne uplatniť do30 dní poobnovení zápisu vobchodnom registri. Naúčinky alebo následky, ktoré osobitné predpisy spájajú so zánikom spoločnosti, sa hľadí ako bynenastali, ak dôjde kobnoveniu jej zápisu vobchodnom registri.“

Daň zpríjmov zrušenej právnickej osoby

„Ak bol daňovník zrušený bez likvidácie abez právneho nástupcu zdôvodov podľa § 768s ods. 2 písm. b) ac) aods. 9 Obchodného zákonníka anepožiadal oobnovenie zápisu vobchodnom registri, zdaňovacie obdobie sa vsúlade s§ 52zzg ods. 3 zákona odani zpríjmov končí dňom výmazu daňovníka zobchodného registra. Rovnako sa zdaňovacie obdobie daňovníka vsúlade s§ 41 ods. 13 zákona odani zpríjmov končí dňom výmazu daňovníka zobchodného registra, ak bol daňovník zrušený ziných dôvodov uvedených v§ 68 a68b Obchodného zákonníka a§ 309d až309h Civilného mimosporového poriadku.

(Video) Zmeny v obchodnom registri - adresa, priezvisko, titul

Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie vlehote podľa § 49 ods. 2 (do troch kalendárnych mesiacov poskončení zdaňovacieho obdobia) posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný vobchodnom registri pred výmazom daňovníka zobchodného registra, oprávnený konať zadaňovníka vrozsahu zapísanom vobchodnom registri pred výmazom daňovníka zobchodného registra avlehote napodanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.

Podľa § 49 ods. 11 zákona odani zpríjmov naúčely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona avtermíne napodanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ak predpis neustanovuje inak.“ (zdroj: financnasprava.sk)

Dodatočná likvidácia vymazaných spoločností

Ak spoločnosti nevyužijú možnosť podania návrhu naich opätovný zápis doobchodného registra dokonca januára 2022, bude nasledovať ich dodatočná likvidácia:

(1) Ak bola spoločnosť vymazaná zobchodného registra bez právneho nástupcu aak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd nanávrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem nanariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne onariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti anaten účel ustanoví likvidátora.

(2) Ten, kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, je povinný zložiť preddavok nalikvidáciu, inak súd konanie zastaví.

(3) Ak súd rozhodne onariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne zároveň oustanovení likvidátora auznesenie onariadení dodatočnej likvidácie aoustanovení likvidátora zverejní. Súd obnoví zápis spoločnosti vobchodom registri, atovrozsahu údajov zapísaných dojej výmazu sdoplnením údajov onariadenej dodatočnej likvidácii aúdajov oustanovenom likvidátorovi.

(4) Podobu dodatočnej likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti sdodatkom „v dodatočnej likvidácii“.

(5) Odobnovenia zápisu spoločnosti doobchodného registra sa naprávnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv nauž ukončenú likvidáciu alebo konkurz. Ak však zistený ďalší majetok nepostačuje nauspokojenie veriteľov, musí byť podiel nalikvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.

(6) Nadodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia olikvidácii.

(7) Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali včase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu onariadení dodatočnej likvidácie austanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, poktorú bola spoločnosť vymazaná zobchodného registra, premlčacia doba neplynie. Ponariadení dodatočnej likvidácie aobnovení zápisu spoločnosti vobchodnom registri platí, žepremlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok odnariadenia dodatočnej likvidácie.

(8) Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný doštyroch rokov odvýmazu spoločnosti zobchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú dovlastníctva štátu.

(Video) Záznam z 16. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2022.05.30

Právne služby

 • Vzdanie sa funkcie konateľa / štatutára
 • Likvidácia spoločnosti
 • Predaj podniku alebo jeho časti
 • Výmaz spoločnosti ex-offo

Zobraziť všetky zrovnakej kategórie

Postup zrušenia avýmazu spoločnosti ex offo

Ak súd zvlastného podnetu zistí, ženastala niektorá zvyššie vymedzených situácií, súd ešte pred zrušením spoločnosti určí lehotu naodstránenie dôvodu, pre ktorý byspoločnosť mohla byť zrušená. Lehota bymala byť primeraná, tak aby bolo dôvod zrušenia reálne možné odstrániť. Vprípade, žespoločnosť nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo knehnuteľnosti, vktorej ma zapísané sídlo, zakotvuje Obchodný zákonník lehotu vtrvaní najmenej 30 dní. Vostatných prípadoch je dĺžka lehoty nauvážení súdu.

Pred rozhodnutím ozrušení spoločnosti súd taktiež preveruje, či má spoločnosť nejaký obchodný majetok. Vychádza pritom predovšetkým zindividuálnych účtovných závierok spoločnosti. Pokiaľ súd zistí, žespoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje nanáhradu primeraných výdavkov aodmeny zavýkon funkcie likvidátora, bude spoločnosť zrušená slikvidáciou. Pokiaľ spoločnosť dostatočným majetkom nedisponuje bude nasledovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

Vprípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie je súd pred vydaním rozhodnutia povinný vObchodnom vestníku zverejniť oznámenie ovedení konania ozrušení spoločnosti bez likvidácie. Ažpouplynutí šiestich mesiacov odzverejnenia oznámenia môže súd rozhodnúť.

Pokiaľ si spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť dozbierky listín individuálnu účtovnú závierku zanajmenej dve posebe nasledujúce účtovné obdobia, predpokladá sa, žespoločnosť je nemajetná. Obchodný zákonník však umožňuje, aby osoba, ktorá natom osvedčí právny záujem (v praxi predovšetkým veriteľ) preukázala opak.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ozrušení spoločnosti registrový súd spoločnosť vymaže zobchodného registra.

Účinky ex offo výmazu zobchodného registra

Účinky výmazu spoločnosti zobchodného registra sú rovnaké bez ohľadu nato, akým postupom azakých dôvodov knemu došlo. Výmazom zobchodného registra spoločnosť zaniká, ateda stratí spôsobilosť napráva apovinnosti.

Výmaz spoločnosti vkonkurze zobchodného registra

Kvýmazu spoločnosti zobchodného registra dôjde aj vprípade ukončenia konkurzného konania.

Podľa § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak

 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo
 • ak bol konkurz zrušený zdôvodu, žemajetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov aodmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • ak návrh navyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
 • ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo
 • ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, vykoná súd nazáklade právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti zobchodného registra.“

Podľa ustanovenia § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka: „Ak poukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia.“ Výmaz spoločnosti zobchodného registra sa následne vykoná poukončení likvidácie nanávrh likvidátora.

Vuvedených prípadoch je teda výmaz zobchodného registra vykonaný nazáklade právoplatného rozhodnutia súdu anie je potrebné podávať návrh navýmaz zobchodného registra.

Praktické príklady

Vpraxi sa často vyskytujú prípady, kedy má spoločnosť ako sídlo vobchodnom registri zapísanú adresu vnehnuteľnosti, ku ktorej nemá vlastnícke alebo užívacie právo. Ide napríklad osituácie, kedy bol spoločnosti udelený súhlas so zriadením sídla, ale neskôr bol súhlas odvolaný alebo uplynula doba, naktorú bol udelený.

Má vlastník nehnuteľnosti možnosť dosiahnuť, aby bolo sídlo spoločnosti vjeho nehnuteľnosti zrušené? Vlastník nehnuteľnosti (za predpokladu, ževie svoje vlastnícke právo preukázať) môže ako osoba, ktorá osvedčila právny záujem nazrušení spoločnosti podať napríslušný registrový súd podnet nazrušenie spoločnosti sdôvodu, žespoločnosť nespĺňa podmienky podľa§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, ateda nevie preukázať vlastnícke alebo užívacie právo knehnuteľnosti, vktorej má zriadené sídlo. Takáto osoba nemôže žiadať, aby bola vymazaná adresa nehnuteľnosti vjej vlastníctve zobchodného registra, môže podať len vyššie uvedený podnet.

Podnet je možné podať písomne naadresu okresného súdu, ktorý vedie obchodný register, vktorom je spoločnosť zapísaná alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk ako všeobecné podanie. Naelektronické podanie je potrebný zaručený elektronický podpis. Poprijatí podania registrový súd postupuje tak, ako je popísané vyššie. Pokiaľ spoločnosť problém neodstráni (získaním adoložením súhlasu vlastníka alebo zmenou sídla adoložením dokladu preukazujúceho vlastnícke alebo užívacie právo knovému sídlu), súd spoločnosť zruší avykoná jej výmaz zobchodného registra.

Neplatnosť spoločnosti

Vo všeobecnosti možno uviesť, žedôvodmi nazrušenie anásledný výmaz spoločnosti ex offo sú rôzne porušenia povinností apodmienok fungovania spoločnosti. Jedná sa však oprípady porušenia povinností, ku ktorým došlo ažpovzniku spoločnosti, teda pojej zápise doobchodného registra.

Vpraxi však môžu nastať aj situácie, kedy kporušeniu povinností alebo zákonom vyžadovaných podmienok došlo už pri založení spoločnosti. Vtakýchto prípadoch nedôjde kzrušeniu spoločnosti, ale súd môže rozhodnúť ojej neplatnosti. Podľa § 68a ods. 2 Obchodného zákonníka: Súd môže rozhodnúť oneplatnosti spoločnosti aojej vstupe dolikvidácie, len ak

 • nebola uzavretá spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva alebo nebola vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov,
 • predmet podnikania alebo činnosti je vrozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo vstanovách chýba údaj oobchodnom mene spoločnosti alebo ovýške vkladov spoločníkov, alebo ovýške základného imania, alebo opredmete podnikania, alebo činnosti, ak tak ustanovuje zákon,
 • v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo vstanovách nie sú dodržané ustanovenia zákona ominimálnom splatení vkladov,
 • všetci zakladatelia boli nespôsobilí naprávne úkony,
 • v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja.“

Právne služby

 • Vypracovanie podnetu naex offo výmaz spoločnosti
 • Likvidácia spoločnosti
 • Založenie obchodných spoločností
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 12/02/2022

Views: 6144

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.